SCIAC Cross Country Championships

Men    Women
1989,93,96    1978,80,84,86
1997,98,99   1987,89,94,95
2000,01,02
  1996,97,98,99
2009,10,12
  2000,01,03,04
2013,14, 15
  2005,06,08,10
 2016
  2011,12,13,14
    2015, 16